Οικονομικά Στοιχεία

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε τα σημαντικότερα οικονομικά στοιχεία και τις Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις της Hellenic Cables

Οικονομικά Highlights

Έσοδα (εκατ. €)

Έσοδα (εκατ. €)

Αναπροσαρμοσμένο EBITDA (εκατ. €)

(% ως ποσοστό των εσόδων)

Αναπροσαρμοσμένο EBITDA (εκατ. €)

Κέρδη προ φόρων (εκατ. €)

Κέρδη προ φόρων (εκατ. €)

Τα οικονομικά highlights αφορούν τον κλάδο καλωδίων της Cenergy Holdings

Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις

Fulgor Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022
31 Δεκεμβρίου 2022
Hellenic Cables Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022
ICME Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021
Fulgor Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021
Hellenic Cables Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021
ICME Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020
Fulgor Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020
Hellenic Cables Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020
ICME Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019
Hellenic Cables Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019
Fulgor Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019
ICME Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018
Fulgor Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018
Hellenic Cables Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018
ICME Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017
Fulgor Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017
Hellenic Cables Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017
Hellenic Cables Στοιχεία & Πληροφορίες 12M 2017
Fulgor Στοιχεία & Πληροφορίες 12M 2017
Hellenic Cables Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016
Hellenic Cables Στοιχεία & Πληροφορίες 12M 2016
Fulgor Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016
Fulgor Στοιχεία & Πληροφορίες 12M 2016
Fulgor Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015
Fulgor Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014