Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Hellenic Cables δεσμεύεται να λειτουργεί με τρόπο που να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία, για όλες τις ομάδες κοινωνικών εταίρων και στους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας (περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση).

Η στρατηγική προσέγγιση της Εταιρίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη εναρμονίζεται με τα επικρατέστερα παγκόσμια πρότυπα, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τον στόχο της Ε.Ε. για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Η Hellenic Cables έχει ως στόχο να παρέχει λύσεις και γνώσεις στους πελάτες της, υποστηρίζοντάς τους να επιτύχουν τις φιλοδοξίες και τους στόχους τους για υπεύθυνη λειτουργία και βιώσιμη ανάπτυξη και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους προς αυτήν την κατεύθυνση μέσω της χρήσης των προϊόντων μας. Η Hellenic Cables δεσμεύεται περαιτέρω να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας επιδιώκοντας να προσφέρει προϊόντα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, συμβατά με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και με παραγωγικές λειτουργίες που σέβονται τους εργαζομένους, τους κοινωνικούς εταίρους και το περιβάλλον.

Περιβάλλον

Η Hellenic Cables εστιάζει και αναλαμβάνει δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής καθώς και για τη διατήρηση των φυσικών πόρων στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η Hellenic Cables προωθεί πρακτικές ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας για μία πιο βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, επιδιώκοντας παράλληλα τη μεγιστοποίηση της χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών.

Κοινωνία

Η προσέγγιση της Hellenic Cables βασίζεται στην προτεραιότητά της στην ανθρώπινη ανάπτυξη, την προστασία των εργασιακών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προώθηση ασφαλών συνθηκών εργασίας, της ψυχικής υγείας και της ευημερίας. Η Hellenic Cables δεσμεύεται να αντιμετωπίζει όλους τους ανθρώπους ισότιμα και με σεβασμό, να εργάζεται για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της παρενόχλησης σε όλες τις μορφές της και να αποτελεί έναν συμπεριληπτικό οργανισμό. Στη Hellenic Cables στοχεύουμε στην αποτελεσματική εξέλιξη όλων των ανθρώπων μας και στην προσέλκυση νέων ταλέντων για τη δημιουργία ενός ποικιλόμορφου και χωρίς αποκλεισμούς ανθρώπινου δυναμικού, εφοδιασμένου με τις κατάλληλες δεξιότητες.

Διακυβέρνηση

Η Hellenic Cables συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες διεθνείς και εθνικούς νόμους και κανονισμούς και εργάζεται για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας σε όλες τις μορφές τους. Η Εταιρεία μας επιδεικνύει μηδενική ανοχή απέναντι στη δωροδοκία, την απάτη, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και άλλους τύπους ανάρμοστης επιχειρηματικής συμπεριφοράς, ενώ δεσμεύεται να εφαρμόζει ορθές επιχειρηματικές πρακτικές εντός του οργανισμού και σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της. Η Hellenic Cables έχει δημιουργήσει και διατηρεί έναν μηχανισμό αναφορών/καταγγελιών, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο τα κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας σε οποιονδήποτε εντός ή εκτός της Εταιρείας επιθυμεί να αναφέρει οποιαδήποτε ανάρμοστη ή αθέμιτη συμπεριφορά.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Hellenic Cables λαμβάνει υπόψη τα κύρια στοιχεία (υλικά και άυλα) που έχει αναγνωρίσει η Εταιρεία και αποτελούν τη βάση της για δημιουργία αξίας για όλους.

Αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους (εισροές), σύμφωνα πάντα με το όραμα, την αποστολή, τις εταιρικές αξίες, η Εταιρεία δημιουργεί αξία τόσο για τις ομάδες συμμετόχων της, όσο και για την ίδια, συμβάλλοντας και στην επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Hellenic Cables-Απολογισμοί Βιώσιμης Ανάπτυξης

Μοντέλο δημιουργίας αξίας της Hellenic Cables

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Χρηματοοικονομικοί πόροι της Εταιρείας όπως, ίδια κεφάλαια, επενδύσεις, δανεισμός, καθώς και η συνολική διαχείριση της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων / λειτουργιών της επιχείρησης και η λογιστική παρακολούθηση των συναλλαγών της.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εγκαταστάσεις και βιομηχανικά μέσα που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία που ανήκουν στην Εταιρεία και τα οποία, σε συνδυασμό με την εφοδιαστική αλυσίδα έχουν ως αποτέλεσμα την κατασκευή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις τάσεις του κλάδου και τις ανάγκες των πελατών.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οι ανθρώπινοι πόροι της Εταιρείας στους οποίους ενσωματώνονται και οι ικανότητες και δεξιότητες των εργαζομένων που αποκτήθηκαν τόσο, μέσω εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης όσο, μέσω εμπειρίας και ικανότητας εκτέλεσης των εκάστοτε εργασιών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Η πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας αποτελεί πολύ σημαντικό πόρο καθώς περιλαμβάνει όλα τα θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, όπως η κατασκευή προϊόντων συμβατών με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Επιπλέον περιλαμβάνεται το συνολικό πλαίσιο επικοινωνίας με τις ομάδες συμμετόχων της Εταιρείας.

ΦΥΣΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το απόθεμα φυσικών πόρων ή περιβαλλοντικών περιουσιακών στοιχείων (όπως έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα, οικοσυστήματα) που παρέχουν ροή χρήσιμων αγαθών/υλικών για την παραγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας.

Hellenic Cables-Απολογισμοί Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
 • Συνεχής ανάπτυξη και ενίσχυση της τεχνικής κατάρτισης
 • Ελαχιστοποίηση των κινδύνων και διατήρηση υψηλού επιπέδου υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • Αμοιβές και παροχές για τους εργαζόμενους
ΠΕΛΑΤΕΣ
 • Προϊόντα υψηλής ποιότητας
 • Αξιόπιστος συνεργάτης για την υλοποίηση έργων υψηλών απαιτήσεων
 • Έρευνα και ανάπτυξη
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
 • Ισχυρή και υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα
 • Υποστήριξη τοπικών προμηθευτών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • Υποστήριξη και ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης
 • Βελτιωμένη παροχή ρεύματος
 • Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών
ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ
 • Οικονομικό κέρδος
 • Οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη