Βιώσιμη Ανάπτυξη

Διακυβέρνηση

Η Hellenic Cables στοχεύει στην προώθηση της εταιρικής επιχειρηματικής ηθικής, στη διασφάλιση της διαφανούς λειτουργίας και στην ευθυγράμμιση της στρατηγικής της με τα συμφέροντα των συμμετόχων.

Διαχείριση Κινδύνων ESG

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επικυρώσει τη στρατηγική για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση, η οποία αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Hellenic Cables προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και το σχέδιο δράσης της Εταιρείας να αντιμετωπίζει και να διαχειρίζεται όλα τα σημαντικά ζητήματα ESG θεσπίζοντας πολιτικές, εσωτερικούς ελέγχους και παρακολούθηση της επίδοσης με βάση ένα ολοκληρωμένο σύνολο δεικτών επίδοσης.

Κύριος στόχος και επιδίωξη της στρατηγικής ESG είναι να αντιμετωπίσουμε τους αντίστοιχους κινδύνους που προκύπτουν στην αλυσίδα αξίας μας και να τους μετριάσουμε αναπτύσσοντας και προσαρμόζοντας μια συστηματική προσέγγιση.

Η έγκριση και η αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής ESG στηρίζεται στη δημιουργία όλων των απαραίτητων εταιρικών δομών και μηχανισμών δέουσας επιμέλειας. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Cenergy Holdings, της εταιρείας συμμετοχών της Hellenic Cables, είναι επιφορτισμένο με την επίβλεψη της στρατηγικής, των κινδύνων και των ζητημάτων ESG, καθώς και της προόδου της στρατηγικής ESG.

Διασφάλιση Υπεύθυνων Λειτουργιών

H Hellenic Cables σκοπεύει να ενεργεί σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της με διαφάνεια, ειλικρίνεια και ηθική και πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και πρότυπα. Η Εταιρεία κοινοποιεί αυτές τις δεσμεύσεις στις πολιτικές και τους κώδικές της.

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης
Ενοποιημένη Πολιτική
Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Υγείας & Ασφάλειας, Κλιματικής Αλλαγής
Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας
Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών
Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασιακών Πρακτικών
Hellenic Cables-Απολογισμοί Βιώσιμης Ανάπτυξης

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Η Hellenic Cables αναγνωρίζει την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων για την καταπολέμηση πιθανών κινδύνων που προκύπτουν από ζητήματα που σχετίζονται με τη διαφάνεια και τη διαφθορά. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία έχει αναπτύξει εσωτερικούς ελέγχους που παρακολουθούνται από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και ευθυγραμμίζονται με τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας. Για την πρόληψη και τον μετριασμό σχετικών κινδύνων , καθώς και για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων, η Εταιρεία παρέχει εκπαίδευση κατά της διαφθοράς και επιχειρηματικής ηθικής σε όλους τους εργαζομένους. Τα διάφορα θέματα εκπαίδευσης περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των ζητημάτων που αφορούν την επιχειρηματική δεοντολογία (νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, νόμοι κατά των συμπράξεων και ανταγωνισμού, καταπολέμηση της διαφθοράς, απόρρητο δεδομένων κ.λπ.).
Hellenic Cables-Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας
Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας
Download

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Δέουσα Επιμέλεια

Η Hellenic Cables επιδιώκει να διατηρήσει μακροχρόνιες συνεργασίες με τους υπάρχοντες προμηθευτές της, καθώς και να αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους νέους προμηθευτές της. Στο πλαίσιο της στρατηγικής ESG της Εταιρείας, ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών επικαιροποιήθηκε και διανεμήθηκε εκ νέου σε όλους τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, των εργολάβων, των συμβούλων και των επιχειρηματικών συνεργατών. Κύριος στόχος μας, είναι να μοιραστούμε και να προωθήσουμε θεμελιώδεις αξίες όσον αφορά τη δεοντολογία και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.
Hellenic Cables-Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Δέουσα Επιμέλεια
Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών
Download

Μηχανισμός Επισήμανσης Περιστατικών

Η Hellenic Cables προσφέρει τα κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας για την αναφορά παράνομης συμπεριφοράς από οποιονδήποτε εργαζόμενο της Εταιρείας. Για τον σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει θεσπίσει μηχανισμό επισήμανσης περιστατικών που συμμορφώνεται πλήρως με την ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις. Στόχος του μηχανισμού είναι να λειτουργήσει ως «μαξιλαράκι ασφαλείας» για την αποφυγή και τελικά την πρόληψη της πιθανότητας παραβιάσεων που σχετίζονται με αθέμιτη συμπεριφορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας των εργαζομένων. Επιπλέον, ο μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για συμπεριφορές που θα οδηγήσουν τελικά σε παραβιάσεις της νομοθεσίας.

Ο μηχανισμός είναι ανοιχτός σε αναφορές από εργαζομένους καθώς και από πελάτες, προμηθευτές ή άλλα τρίτα μέρη. Όλες οι αναφορές αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά από ένα εξωτερικό μέρος, επομένως διασφαλίζεται ολοκληρωμένη προστασία για τον καταγγέλλοντα.

Αναφορά Καταγγελιών

Για να αναφέρετε έναν προβληματισμό ή ένα ζήτημα μη συμμόρφωσης με τις Επιχειρηματικές Πρακτικές μας που σχετίζεται με την εταιρεία μας, χρησιμοποιήστε τη σελίδα Αναφοράς Καταγγελιών (Integrity Hotline). Τα άτομα έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν την ανωνυμία τους όταν αναφέρουν έναν προβληματισμό ή ένα ζήτημα.

Περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων και Κίνδυνος Απορρήτου

Η Hellenic Cables υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση ψηφιακών ή άλλων πληροφοριών, προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα. Όλα τα προσωπικά και εταιρικά δεδομένα προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια, διαρροή ή παραποίηση με τα κατάλληλα οργανωτικά, διαδικαστικά και τεχνολογικά μέσα. Η Hellenic Cables χρησιμοποιεί πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001:2013) και έχει δημοσιοποιήσει την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών μαζί με σχετικές διαδικασίες.

Η Hellenic Cables αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όχι μόνο ως απαίτηση νομικής συμμόρφωσης έναντι του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της Ε.Ε. και άλλης παγιωμένης νομοθεσίας, αλλά και για την προστιθέμενη αξία και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρει. Η Εταιρία δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών, συνεργατών και επενδυτών. Σκοπός της είναι η τήρηση των διεθνών προτύπων και των βέλτιστων πρακτικών και συνεπώς, η ελαχιστοποίηση του κινδύνου κατά του απορρήτου φυσικών προσώπων και οικείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Γι’ αυτόν τον σκοπό, η Hellenic Cables έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει μία πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχει θέσει συγκεκριμένους ρόλους, διαδικασίες και μέσα ελέγχου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, μαζί με τη θέσπιση μηχανισμών εποπτείας των ενεργειών άμβλυνσης του κινδύνου και για τη συνεχή βελτίωσή τους.
Hellenic Cables-Διαχείριση Δεδομένων και Κίνδυνος Απορρήτου
Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Download