Βιώσιμη Ανάπτυξη

Κοινωνία

Η κοινωνική ευθύνη είναι ενσωματωμένη στην κουλτούρα μας. Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την υγεία των εργαζομένων μας και να τους παρέχουμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, ενώ προάγουμε την ανάπτυξη των ανθρώπων μας και την ευημερία τους. Η υποστήριξη των τοπικών μας κοινοτήτων και η κατανόηση των αναγκών τους αποτελεί επίσης προτεραιότητα για τη Hellenic Cables.

01

Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και πρόληψη ζητημάτων υγείας

02

Ίσες ευκαιρίες για τους ανθρώπους μας

03

Πελατοκεντρική φιλοσοφία

04

Ενσωμάτωση υπεύθυνης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας

05

Τοπικές κοινότητες και κοινωνία

Hellenic Cables-Απολογισμοί Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εξασφαλίζουμε την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων μας

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων μας είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής λειτουργίας της Hellenic Cables. Εστιάζουμε στην παροχή ενός ασφαλούς χώρου εργασίας και στη συνεχή προώθηση της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και των συνεργατών μας (συμπεριλαμβανομένων πελατών, προμηθευτών, εργολάβων, υπεργολάβων, επιχειρηματικών συνεργατών και επισκεπτών).

Εφαρμόζουμε πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018, σε όλες τις μονάδες παραγωγής μας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Εφαρμόζεται σε επίπεδο μονάδας παραγωγής, με σκοπό την αποτελεσματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν σε συμβάν ή ατύχημα.

Έχουμε αναπτύξει και διατηρούμε εξειδικευμένες κάρτες προόδου (scorecards) για καθεμία από τις μονάδες παραγωγής μας, οι οποίες επιτρέπουν τη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίδοσής μας. Ταυτόχρονα, οι δράσεις και οι στόχοι βελτίωσης καθορίζονται τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα με βάση την ανάγκη για μετριασμό του κινδύνου.

Hellenic Cables-Απολογισμοί Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ευκαιρίες για τους ανθρώπους μας

Οι άνθρωποι μας είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιό μας. Καταβάλλουμε συνεχώς προσπάθειες να αποτελούμε «εργοδότη επιλογής» και εργαζόμαστε σκληρά για να καλλιεργούμε και να διατηρούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους τους εργαζομένους μας.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφορετικότητα κατά τη διαδικασία πρόσληψης και σχεδιάζουμε συγκεκριμένες ενέργειες για την προσέλκυση νέων εργαζομένων. Προωθούμε την πρόσληψη εργαζομένων από τις τοπικές μας κοινότητες, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξή τους.

 

Επιπλέον, σημαντική προτεραιότητα για εμάς είναι η συνεχής εξέλιξη των εργαζομένων, μέσω αποτελεσματικής εκπαίδευσης και αξιοκρατικής αξιολόγησης. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε ισότιμη μεταχείριση στους ανθρώπους μας και να ενισχύουμε τη διαφορετικότητα, ενώ ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας μας.

Hellenic Cables-Απολογισμοί Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πελατοκεντρική φιλοσοφία

Η πελατοκεντρική φιλοσοφία της Hellenic Cables, ουσιαστικό στοιχείο της στρατηγικής μας, βασίζεται στην αποτελεσματική ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών μας, καθώς και στην παρακολούθηση της ευρύτερης αγοράς και των διεθνών τάσεων. Με τον τρόπο αυτό, είμαστε σε θέση να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά, να αναπτύσσουμε προϊόντα προστιθέμενης αξίας, υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, καθώς και να συγκαταλεγόμαστε σε λίστες εγκεκριμένων προμηθευτών διεθνώς αναγνωρισμένων πελατών του κλάδου.

Η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων μας, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για εμάς και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανοποίηση των πελατών.

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής διενεργούμε συστηματικούς και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, ενώ έχουμε θέσει συγκεκριμένους και μετρήσιμους ποιοτικούς στόχους, οι οποίοι παρακολουθούνται μέσω περιοδικών ελέγχων.

Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, καθώς και των προδιαγραφών μεγάλων έργων, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που παράγονται βελτιώνονται συνεχώς, κατά περίπτωση, από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, σε συνδυασμό με κατάλληλα και καινοτόμα μέσα παραγωγής.

Hellenic Cables-Απολογισμοί Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εφοδιαστική αλυσίδα και υπεύθυνη προμήθεια

Δεσμευόμαστε να υποστηρίζουμε ορθές επιχειρηματικές πρακτικές εντός του οργανισμού και σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας.

Η αξιολόγηση της επίδοσης των προμηθευτών μας αποτελεί ουσιαστικό μέρος της φιλοδοξίας μας να μειώσουμε τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο. Έχουμε θεσπίσει ένα πλήρες και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αξιολόγησης προμηθευτών, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι μεγάλοι προμηθευτές πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την περιβαλλοντική συμμόρφωση, την ασφάλεια των εργαζομένων και την επιχειρηματική ηθική. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινήσαμε μια συνεργασία με τον πάροχο αξιολογήσεων βιωσιμότητας EcoVadis, προκειμένου να αξιολογήσουμε την απόδοση βιωσιμότητας της εφοδιαστικής μας αλυσίδας, δίνοντας προτεραιότητα στους κύριους προμηθευτές μας.

Αντίστοιχες αξιολογήσεις θα ενσωματωθούν στη χαρτογράφηση της εφοδιαστικής μας αλυσίδας, οι οποίες θα μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε πιθανούς κινδύνους και να υιοθετούμε συστηματικά μέτρα βελτίωσης για τον μετριασμό τους.

 

Hellenic Cables-Απολογισμοί Βιώσιμης Ανάπτυξης

Τοπικές κοινότητες και κοινωνία

Στεκόμαστε δίπλα στις τοπικές κοινότητες κοντά στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, αφουγκραζόμαστε και ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους, συνεισφέροντας μέσω κοινωνικών προγραμμάτων. Δεσμευόμαστε περαιτέρω να καλύψουμε τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας επιδιώκοντας να προσφέρουμε προϊόντα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας και ασφαλή με παραγωγικές λειτουργίες που σέβονται τους εργαζομένους, τους κοινωνικούς συνεργάτες και το περιβάλλον.

 

Στηρίζουμε τις τοπικές μας κοινότητες μέσω κοινωνικών προγραμμάτων και οικονομικής ενίσχυσης, με στόχο τη δημιουργία αξίας τόσο για την Εταιρεία όσο και για την κοινωνία. Επιπλέον, στοχεύουμε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας σε ανθρώπινο δυναμικό μέσω υποστήριξης και ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης, καθώς και να συνεργαζόμαστε με τοπικούς προμηθευτές, τοπικούς φορείς και οργανισμούς .