Όραμα, Αποστολή & Αξίες

Αποστολή
Αποστολή μας είναι η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών μας ανά τον κόσμο, μέσω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών μας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και συνεργάτες μας.
Όραμα
Όραμα μας είναι να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τελικών καταναλωτών, με ασφαλή και αξιόπιστα προϊόντα που έχουν παραχθεί με υψηλή τεχνολογία, φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Οι αξίες μας

Σεβασμός στο περιβάλλον και στον άνθρωπο
Σεβασμός στο περιβάλλον και στον άνθρωπο
Γνώση, κατάρτιση και επαγγελματική συμπεριφορά
Γνώση, κατάρτιση και επαγγελματική συμπεριφορά
Εντιμότητα, ακεραιότητα και σύνεση
Εντιμότητα, ακεραιότητα και σύνεση
Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία
Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία
Προσανατολισμός στη δράση και στα αποτελέσματα
Προσανατολισμός στη δράση και στα αποτελέσματα