Όροι Χρήσης

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας «Ελληνικά Καλώδια ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρία») και τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρίας, ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης.

Η Εταιρία μπορεί για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων χρήσης.

Η Εταιρία καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής, να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, και πληρότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για τη μη επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών.

Για το λόγο αυτό, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται στο χρήστη, ως έχει και ως διατίθεται.

Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που είναι πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρίας.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία οποιουδήποτε είδους, τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας εξ’ αφορμής της χρήσης αυτής.

Για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση, η επικοινωνία γίνεται στο legal@hellenic-cables.com.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας (ενδεικτικά πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, εικόνες, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της Εταιρίας διατίθεται στο χρήστη για προσωπική χρήση και η Εταιρία χορηγεί μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα στο χρήστη να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που διατίθενται από την ιστοσελίδα της Εταιρίας στην έκταση που συμφωνείται με τους παρόντες όρους.

Με την εξαίρεση του δικαιώματος χρήσης που αναφέρεται ανωτέρω, απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, μεταφόρτωση (download) ή εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, του περιεχομένου της ιστοσελίδας για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.

Για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση, η επικοινωνία γίνεται στο legal@hellenic-cables.com.


Ζεύξεις υπερκειμένων (links)

Η ιστοσελίδα της Εταιρίας μπορεί να περιέχει ζεύξεις υπερκειμένων που οδηγούν σε ιστοσελίδες τρίτων (links). Οι εν λόγω ζεύξεις υπερκειμένων παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του χρήστη της ιστοσελίδας της Εταιρίας.

Η Εταιρία δεν ασκεί οποιοδήποτε έλεγχο επί των ιστοσελίδων τρίτων και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους καθώς και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία του χρήστη από την πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων τρίτων.

Για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση, η επικοινωνία γίνεται στο legal@hellenic-cables.com.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε ενημερωθείτε εδώ.


Εφαρμοστεό δίκαιο

Οι παρόντες όροι, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας, αποκλειστικώς αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.