Καινοτομία

"Μέσω των προϊοντικών μας λύσεων συμβάλλουμε σημαντικά στην ενεργειακή μετάβαση"

Η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία με μηδενικές εκπομπές θερμοκηπίου, έως το 2050, καθίσταται προτεραιότητα των κοινωνιών και των επιχειρήσεων παγκοσμίως, καθώς αποτελεί θεμελιώδη άξονα του σχεδίου δράσης χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο. Δίνεται έμφαση στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, στην επένδυση σε καινοτόμες ενεργειακές τεχνολογίες, την πράσινη ενέργεια, την αύξηση της στρατηγικής χρήσης των ΑΠΕ, το «πράσινο υδρογόνο», καθώς και τη βιώσιμη μετακίνηση.

Τον Μάρτιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία που συνάδει με τον στόχο της Ε.Ε. για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας. Το νέο σχέδιο δράσης εστιάζει στην πρόληψη και τη διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ προτείνεται η επέκταση του πεδίου των προϊόντων της οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού (Ecodesign). Οι αρχές της κυκλικής οικονομίας εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια μιας αλυσίδας αξίας, από το στάδιο του σχεδιασμού και της παραγωγής μέχρι τον καταναλωτή. Με γνώμονα την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η Ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινότητα εστιάζει στην επέκταση και στην αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών και τη δημιουργία «έξυπνων δικτύων» με αυξημένη αξιοπιστία, μειωμένο λειτουργικό κόστος και χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της ενέργειας, καθώς και στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής μετάβασης αποτελεί βασικό άξονα έμφασης παγκοσμίως, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες τεχνολογίες ενεργειακής διαχείρισης.

Το κάνουμε πράξη

Η επένδυση στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, αποτελεί προτεραιότητα για την Hellenic Cables, καθώς διασφαλίζει την ετοιμότητα και την ανταπόκριση της Εταιρείας μας στις συνεχείς εναλλαγές των αναγκών της αγοράς.

Το ολοκληρωμένο επενδυτικό πρόγραμμα της τελευταίας δεκαετίας επέτρεψε στη μονάδα παραγωγής της Κορίνθου να κατασκευάζει υποβρύχια καλώδια έως 500kV σε μακρά συνεχή μήκη και να επεκτείνει την ετήσια χωρητικότητά του ώστε να ξεπεράσει τα 400 χλμ. καλωδίων υψηλής τάσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, η μονάδα παραγωγής της Κορίνθου επέκτεινε την παραγωγική της ικανότητα για να βελτιστοποιήσει τις δυνατότητές της να εξυπηρετήσει ένα ευρύ φάσμα υπεράκτιων αιολικών έργων παγκοσμίως. Ωστόσο, πιο σημαντική από την επένδυση σε κεφάλαιο είναι η συνεχής αφοσίωση της Hellenic Cables στην Έρευνα και την Ανάπτυξη (Ε&Α). Ένα εξειδικευμένο Τμήμα Ε&Α, με κορυφαίους ερευνητές και μηχανικούς, που υποστηρίζεται από προηγμένα εργαλεία λογισμικού και σύγχρονες εγκαταστάσεις δοκιμών, επιδιώκει βασική έρευνα, ανάπτυξη προϊόντων, καινοτομία και βελτιστοποίηση προϊόντων, ενώ παρέχει επίσης τεχνική υποστήριξη στη μηχανική και την κατασκευή.

Μέσω του εξειδικευμένου τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Hellenic Cables δίνουμε μεγάλη έμφαση:

 • Στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, αυξάνοντας την αναλογία χρήσης ανακυκλωμένων υλικών και σε πλήρη συμμόρφωση με τους νέους κανονισμούς και νομοθεσίες, βάσει διεθνών προτύπων, καθώς και των ειδικών απαιτήσεων συγκεκριμένων έργων
 • Στον επανασχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση των προϊόντων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους
 • Στην τεχνική υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας

Ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις για πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, επιδιώκουμε την αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων πρώτων υλών. Η ανακύκλωση του PVC που καταναλώνεται κατά τη διαδικασία παραγωγής των καλωδίων αποτελεί επίσης προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η Hellenic Cables έχει αναπτύξει μια ειδική διαδικασία, κατά την οποία συλλέγει την προς ανακύκλωση ποσότητα ένωσης PVC, η οποία αφού υποστεί κατάλληλη επεξεργασία, επαναχρησιμοποιείται στην παραγωγή καλωδίων.

Στρατηγικοί πυλώνες R&D

R&D to innovation
Σχεδίαση και παραγωγή νέων, καινοτόμων προϊόντων, μελετώντας τις διεθνείς τάσεις του κλάδου και των αγορών (benchmarking) και συμμετέχοντας σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα.
R&D to design
Σχεδίαση νέων προϊόντων σε στενή συνεργασία με τους πελάτες και εφαρμογή των απαιτήσεών τους σε αυτά. Αφορά στη σχεδίαση και παραγωγή εξατομικευμένων προϊόντων στα οποία ο πελάτης θέτει τις δικές του προδιαγραφές. Επίσης, δίνεται έμφαση τόσο στη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στην παραγωγή καλωδίων, όσο και στην παραγωγή προϊόντων συμβατών με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
R&D to cost
Βελτιστοποίηση ανταγωνιστικότητας προϊόντων και μείωση του κόστους παραγωγής τους.
R&D
Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων και μεθόδων και συγγραφή δημοσιεύσεων με ή χωρίς τη συνεργασία ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επίσης, αφορά στη συμμετοχή σε διεθνείς τεχνικές επιτροπές και ομάδες εργασίας με θέμα την εξέταση των υφισταμένων τεχνικών προτύπων, αλλά και τη δημιουργία νέων.

Εργαστήριο δοκιμών της Hellenic Cables

Το εργαστήριο δοκιμών της παραγωγικής μονάδας στην Κόρινθο διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, προκειμένου να εκτελούνται σε αυτό δοκιμές ανάπτυξης, δοκιμές τύπου και δοκιμές πιστοποίησης για συστήματα καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος έως και τάσης 500 kV και για συστήματα καλωδίων DC μέχρι +/- 600 kV. Από το 2018, στο εργαστήριο λειτουργεί νέο σύστημα με μέγιστη τάση 450 kV, για την εκτέλεση ελέγχων σε καλώδια μήκους 60 χλμ. και ονομαστικής τάσης λειτουργίας 220 kV. Καθώς ανανεώνονται συνεχώς οι προδιαγραφές των προϊόντων και χρειάζεται να αυξάνονται οι πειραματικές δυνατότητες, πάντα σε σχέση με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, η Hellenic Cables εξοπλίζει συνεχώς το εργαστήριο με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό.

 

Συνεργασία με φορείς και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Η Hellenic Cables συμμετέχει ενεργά στην έρευνα και ανάπτυξη του κλάδου των καλωδίων και συνεργάζεται με διεθνώς αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, διακεκριμένα ερευνητικά
κέντρα και πιστοποιημένα εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Αξίζει επίσης να αναφερθεί, πως η εμπειρία και οι τεχνικές γνώσεις των στελεχών της Εταιρίας μεταφέρονται στην επιστημονική κοινότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε συνέδρια με κριτικές και δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

 • Carbon Trust
 • Tanocomp
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα Horizon
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα
Hellenic Cables-

H Hellenic Cables συνεργάζεται διαχρονικά με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τα τελευταία χρόνια, η Εταιρία συνεργάστηκε με το:

 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για τη μελέτη δομής μεταλλικών τμημάτων των καλωδίων
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Πανεπιστήμιο Πατρών, για τη μελέτη συμπεριφοράς έναντι της φωτιάς (fire retardant/fire resistant) των μη αγώγιμων τμημάτων των καλωδίων
 • University of Bologna
 • University of EXETER
 • University of Montpelier