Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.

Ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΙΑ (εφεξής καλούμενη ως «Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.» ή η «Εταιρία»), που εδρεύει επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, Β’ Κτίριο, Αθήνα, 11527, Ελλάδα, χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, αποκλειστικά για τους συμφωνηθέντες/κοινοποιημένους σκοπούς.

Σκοποί Επεξεργασίας

Η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που αφορούν σχετική επεξεργασία, αποσκοπώντας στο να θεμελιώσει και να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντα της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για την οποία υπάρχει συγκατάθεσή σας, αναλόγως. Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία για την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της ως εργοδότης, ή ως συμβαλλόμενη σε διαφόρων φύσεων συνεργασίες και νομικές συμφωνίες, για να εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές, τελωνειακές υποχρεώσεις της, ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση φέρει έναντι διεθνών, κρατικών ή τοπικών αρχών και φορέων, όπως κι έναντι των επενδυτών της. Επίσης, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για να επιθεωρεί και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους εσωτερικούς κανονισμούς της, να προστατεύει την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της, να διατηρεί και να βελτιώνει τις σχέσεις της με επενδυτές, να προβάλλει τις εταιρικές της δραστηριότητες, να διαχειρίζεται νομικά της ζητήματα και να προασπίζει τα έννομα συμφέροντά της.

Ποιου και τι είδους προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας

Tα προσωπικά δεδομένα τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αφορούν τους πελάτες της Εταιρίας που είναι φυσικά πρόσωπα, τους εκπροσώπους νομικών προσώπων-πελατών, συνεργαζόμενων τρίτων εταιριών ή υπεργολάβων, επισκέπτες, επενδυτές, καθώς και εκείνους που έχουν υποβάλει αίτηση για εργασία. Τα δεδομένα αφορούν:

 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, εργοδότης, διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου
 • Στοιχεία ταυτοποίησης για την ασφαλή είσοδο και παραμονή στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, όπως αριθμό ταυτότητας/ διαβατηρίου / άδειας παραμονής, αριθμό αδείας/κυκλοφορίας οχήματος
 • Φωτογραφικό-βιντεοσκοπημένο υλικό από εκδηλώσεις της Εταιρίας στις οποίες συμμετέχουν οι ανωτέρω
 • Πληροφορίες σχετικά με τον διακομιστή ή συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας
 • Επιπρόσθετα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους πελάτες, συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες και υπεργολάβους:
  -Λεπτομέρειες πληρωμής, παράδοσης και τιμολόγησης
  -Έγγραφα που απαιτούνται για εργασίες τρίτων στις εγκαταστάσεις μας
 • Ή αναφορικά με τους αιτούντες εργασία:
  -Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και σχετικά έγγραφα για την τεκμηρίωση των εν λόγω στοιχείων
  -Ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητα
  -Λεπτομέρειες σχετικές με την ασφαλιστική κατάσταση και τυχόν υφιστάμενο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
  -Προϋπηρεσία και ακαδημαϊκά προσόντα
  -Συστάσεις προϋπηρεσίας
  -Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που τυχόν παρέχετε μέσω των εγγράφων που υποβάλλετε

Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα

Η επεξεργασία περιορίζεται σε ό, τι είναι απολύτως απαραίτητο και εκτελείται από την Εταιρία μας, άλλες εταιρείες της Viohalco, καθώς και συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες και υπεργολάβους μας, προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση των συμφωνηθέντων σκοπών. Δεν πωλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν. Προσωπικά δεδομένα διαμοιράζονται σε τρίτα μέρη όταν είναι αναγκαίο για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και προϊόντων και τη διευκόλυνση της συμφωνημένης συνεργασίας μας μαζί σας ή επιβάλλεται στην Eταιρία μας από δημόσιες αρχές στο πλαίσιο των νόμιμων υποχρεώσεων μας.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να αποσταλούν σε άλλες εταιρείες της Viohalco, καθώς και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες και υπεργολάβους, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεών τους εντός καθώς και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού–εφόσον αφορά το τοπικό δίκτυο πωλήσεων.Υπηρεσίες cloud μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η πρόθεση της Εταιρίας μας είναι να διασφαλίσει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προφύλαξης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας σε οποιαδήποτε φάση ή τοποθεσία επεξεργασίας.

Η Εταιρία μας, καθώς και οι υπεργολάβοι μας, εξωτερικοί συνεργάτες όταν χρησιμοποιούνται, απαιτείται να λαμβάνουν κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, απώλεια και τροποποιήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκτελείται μόνο από πρόσωπα ή μονάδες στις οποίες έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες σχετικές εργασίες, οι οποίες απαιτούν ανάλογη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Τήρηση προσωπικών δεδομένων

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προαναφερόμενοι σκοποί για την επεξεργασία των δεδομένων σας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για περίοδο, η οποία συναρτάται με τον συμφωνηθέντα σκοπό.

Εντούτοις, είναι δυνατό να τηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν απαιτηθεί κάτι τέτοιο από το νόμο ή κατ΄ επιταγή εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας έως τη στιγμή που τα συμφέροντα αυτά δεν είναι πλέον ενεργά.

Αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων και δημιουργία προφίλ

Δεν λαμβάνει χώρα καμία αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ούτε και αντίστοιχη διαδικασία δημιουργίας προφίλ βάσει των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων

Παρακαλούμε ενημερωθείτε ότι έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να ζητήσετε τη χορήγηση αντιγράφου.
 2. Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων.
 3. Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων ή να ζητήσετε να επιβληθούν περιορισμοί στην επεξεργασία τους. Σημειώστε ότι αυτό μπορεί να διαταράξει τη συνεργασία ή / και την προσφορά υπηρεσιών, ανάλογα με τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους γίνεται επεξεργασία των δεδομένων.
 4. Για πληροφορίες που συλλέγονται μόνο με τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.
  Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παραπάνω δικαιώματα ενδέχεται να υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, προϋποθέσεις ή προαπαιτούμενα π.χ. στις περιπτώσεις §3 και §4, ενδέχεται να χρειαστεί να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα δεδομένα αυτά, αν κάτι τέτοιο υπαγορεύεται από το νόμο, ή για έννομα συμφέροντα της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. μέχρις ότου τα συμφέροντα αυτά δεν είναι πλέον ισχυρά.
 5. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύννομα ή δεν έχουμε ικανοποιήσει επαρκώς τα δικαιώματά σας ως ανωτέρω, έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Εποπτική Αρχή της χώρας κατοικίας, εργασίας σας ή της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Τα στοιχεία της Εποπτικής Αρχής για την Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.. είναι:

Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: contact@dpa.gr

Επικαιροποιήσεις Δήλωσης

Στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε συνεχώς την προστασία των δεδομένων σας, τη σαφή και ξεκάθαρη πληροφόρησή σας σχετικά με την επεξεργασία τους και την τήρηση του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου, η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται σε αλλαγές.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο privacy@hellenic-cables.com.

Σχετικά με τη χρήση συστήματος βιντεοεπιτήρησης, παρακαλούμε ενημερωθείτε εδώ.