Η Hellenic Cables υπέβαλε τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με τα κριτήρια καθαρών μηδενικών εκπομπών της πρωτοβουλίας SBTi.

Hellenic Cables-Η Hellenic Cables υπέβαλε τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με τα κριτήρια καθαρών μηδενικών εκπομπών της πρωτοβουλίας SBTi.

Δέσμευση για μείωση κατά 50% των άμεσων και έμμεσων εκπομπών (Scope 1 και 2) έως το 2030 και καθαρές μηδενικές εκπομπές (Scope 1, 2 και 3) έως το 2050.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2022

Η Hellenic Cables προωθεί ενεργά τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και επιταχύνεται παγκοσμίως. Ως κορυφαίος πάροχος αξιόπιστων και βιώσιμων καλωδιακών λύσεων, η Hellenic Cables εισέρχεται τώρα δυναμικά στην εποχή της απεξάρτησης από τον άνθρακα, υποβάλλοντας τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της στην πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi). Αναγνωρίζοντας ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον εντάσσεται και λειτουργεί μέσα στο φυσικό περιβάλλον, το οποίο συνιστά πολύτιμο κεφάλαιο, η Hellenic Cables στοχεύει να συμβάλει θετικά στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5o C, ευθυγραμμισμένη με τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

Η Hellenic Cables, το τμήμα καλωδίων της Cenergy Holdings, στοχεύει δυναμικά να μειώσει στο μισό τις εκπομπές άνθρακα για Scope 1 και 2 (50% έως το 2030, ξεκινώντας από το έτος βάσης 2020) και να μειώσει τις εκπομπές στην αλυσίδα αξίας (Scope 3, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών και των εκπομπών κατά τη μετακίνηση) κατά 25%, εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου. Η Εταιρεία δεσμεύεται επίσης να αυξήσει την ετήσια προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε 80% έως το 2025 και σε 100% έως το 2030. Πέρα από τους στόχους της βραχυπρόθεσμης προόδου, η Hellenic Cables σχεδιάζει να φτάσει σε μηδενικές καθαρές εκπομπές θερμοκηπίου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της πριν από το 2050, ξεκινώντας από το έτος βάσης 2020. Οι στόχοι που κατατίθενται θα υποβληθούν σε ανεξάρτητη διαδικασία επικύρωσης από τεχνικούς εμπειρογνώμονες της SBTi πριν εγκριθούν επισήμως.

«Το μήνυμά μας είναι λιτό και απλό: αναλαμβάνουμε δράση»

«Η Hellenic Cables θέλει να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, χτίζοντας μια ανθεκτική οικονομία με καθαρές μηδενικές εκπομπές, όπως έχει ανάγκη ο πλανήτης μας. Συμμετέχουμε στην παγκόσμια δέσμευση να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5° C και να αποτρέψουμε κάθε επικίνδυνη επίπτωση της κλιματικής αλλαγής. Το όραμά μας είναι να ακολουθήσουμε μια σαφώς καθορισμένη πορεία προς την απεξάρτηση από τις εκπομπές άνθρακα μέσω της στρατηγικής μας για καθαρές μηδενικές εκπομπές. Δρούμε άμεσα μειώνοντας κατά το ήμισυ τις εκπομπές έως το 2030 και στη συνέχεια, επιτυγχάνοντας μηδενικές εκπομπές έως το 2050. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή. Εστιάζουμε στην εφοδιαστική μας αλυσίδα και συνεργαζόμαστε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο ταξίδι του ενεργειακού μετασχηματισμού, ενθαρρύνοντάς τους να ευθυγραμμιστούν με την επιστήμη του κλίματος», σχολίασε ο κ. Αλέξης Αλεξίου, CEO της Cenergy Holdings και της Hellenic Cables.

Οι βασικές πτυχές της κλιματικής στρατηγικής της Hellenic Cables στοχεύουν στην ιεράρχηση και υλοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης, στην ηλεκτροδότηση τόσο του εταιρικού στόλου, με ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα (EV και PHEV), όσο και των περονοφόρων μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται για εσωτερικές μεταφορές μέσα στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας. Η Εταιρεία θα επενδύσει επιπλέον σε συμφωνίες αγοράς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με στόχο να καλύψει τις συνολικές της ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια έως το 2030. Ως αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής μας στρατηγικής, η απεξάρτηση από τις εκπομπές άνθρακα σε όλη την αλυσίδα αξίας μας, θα θεωρείται ως μια συλλογική προσπάθεια από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η Hellenic Cables εστιάζει στην απεξάρτηση από τον άνθρακα στον τομέα των πρώτων υλών προέλευσης, με έμφαση στα μέταλλα (στους αγωγούς καλωδίων) και τα πολυμερή, τα οποία θεωρείται ότι έχουν σημαντική συμβολή άνθρακα στις εκπομπές του Scope 3. Οι εναλλακτικές λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα, μαζί με τα βελτιωμένα ποσοστά ανακυκλωμένου περιεχομένου (ενσωμάτωση δευτερογενών υλικών στην παραγωγή), σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικότητας, αποτελούν βασικά συστατικά των δράσεων μετριασμού των εκπομπών της αλυσίδας αξίας.

Η πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) βοηθά τις εταιρείες να θεσπίσουν επιστημονικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη μετατροπή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, έτσι ώστε να συγκλίνουν προς την μελλοντική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Το πλαίσιο της SBTi είναι η πρώτη και μοναδική στον κόσμο συνολική αξιολόγηση η οποία βασίζεται σε επιστημονική τεκμηρίωση, και η οποία ευθυγραμμίζει τους εταιρικούς μηδενικούς στόχους με τα τρέχοντα δεδομένα για το κλίμα. Οι στόχοι που υιοθετούνται από τις εταιρείες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) θεωρούνται «επιστημονικοί» εάν είναι σύμφωνοι με τα σύγχρονα τεκμήρια της κλιματικής επιστήμης, τα οποία συνιστούν την απαραίτητη βάση για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού δηλαδή, να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη σε ικανοποιητικό βαθμό, κάτω από 2° C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον περιορισμό της μελλοντικής αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5° C. Η πρωτοβουλία Science Based Targets είναι μια συνεργασία μεταξύ του Carbon Disclosure Project (CDP), του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, του World Resources Institute (WRI) και του World Wide Fund for Nature (WWF).

Σχετικά με την Ελληνικά Καλώδια (Hellenic Cables)

Η Ελληνικά Καλώδια (Hellenic Cables) είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη, κατασκευάζοντας καλώδια ισχύος και τηλεπικοινωνιών καθώς και υποβρύχια καλώδια για διάφορες βιομηχανικές χρήσεις, όπως υποθαλάσσια καλώδια για έργα αιολικής ενέργειας και διασυνδέσεις, καθώς και έργα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με το κλειδί στο χέρι. Η Hellenic Cables διαθέτει τρία εργοστάσια στην Ελλάδα και ένα στη Βουλγαρία, συμπεριλαμβανομένου του εργοστασίου υποβρύχιων καλωδίων της θυγατρικής της στην Κόρινθο, όπου οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας καθιστούν δυνατή την παραγωγή και τις δοκιμές σε μεγάλα, συνεχόμενα μήκη των μακρύτερων υποβρύχιων καλωδίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Από το 2012 μέχρι σήμερα, η Hellenic Cables έχει υλοποιήσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα αξίας 250 εκ. ευρώ για την παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων υψηλής και υπερυψηλής τάσης στο εργοστάσιο στην Κόρινθο. Η Hellenic Cables αντιπροσωπεύει τον κλάδο παραγωγής καλωδίων της Cenergy Holdings SA. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας: www.hellenic-cables.com.

Σχετικά με την Cenergy Holdings

Η Cenergy Holdings είναι μια Βέλγικη εταιρεία μετοχών εισηγμένη τόσο στο Χρηματιστήριο των Βρυξελλών όσο και στο Χρηματιστήριο των Αθηνών, επενδύοντας σε κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες, εστιάζοντας στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση μεταφοράς ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μετάδοσης δεδομένων. Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από την Σωληνουργεία Κορίνθου και την Hellenic Cables, εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αντίστοιχων τομέων ανάπτυξης. Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή σωλήνων χάλυβα για τον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου και σημαντικός παραγωγός κοίλων τμημάτων χάλυβα για τον κατασκευαστικό τομέα. Η Hellenic Cables είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη, κατασκευάζοντας καλώδια ισχύος και τηλεπικοινωνιών καθώς και υποβρύχια καλώδια για τους προαναφερθέντες τομείς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.cenergyholdings.com.